รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR)
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2559 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยสถานศึกษาต้องจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และจากฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๔ ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการดำเนินการในข้อ ๑๔ (๗) คือ จัดทำรายงานประจำปี ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.42 MB
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2559 ระดับการศึกษาปฐมวัย
         ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยสถานศึกษาต้องจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และจากฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๔ ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการดำเนินการในข้อ ๑๔ (๗) คือ จัดทำรายงานประจำปี ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.19 MB