ห้องพยาบาล

นางหยาดพิรุณ บุญปล้อง
บุคลากรทางการศึกษา