ห้องพยาบาล

นางหยาดพิรุณ บุญปล้อง
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวจิรภา ยาวะโนภาส
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล