ห้องพยาบาล

นางหยาดพิรุณ บุญปล้อง
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล