กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรัตนา คมขำ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนงนภัส ไกรดิษฐ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวทิพอาภา เพชรตีบ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวศศิธร มุสิกะ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายปิยพงษ์ เทพขาว
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสุชาดา คงวุ่น
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/10

นายธนกร เกษตรสุนทร
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุนันทา สงคราม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายวชญธร จันทร์เมือง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3