กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธนากร เกษตรสุนทร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนงนภัส ไกรดิษฐ์
ครู

นางสาวทิพย์อาภา เพชรตีบ
ครู

นางสาวศศิธร มุสิกะ
ครู

นายปิยพงษ์ เทพขาว
ครู

นางสุชาดา คงวุ่น
ครู

นางสาวสุนันทา สงคราม
ครู

นายวชญธร จันทร์เมือง
ครู

นายวรพล เรืองทอง
ครู

นางสาววัชรภรณ์ ช่วยบำรุง
ครู

นางสาวสาวิตรี ชูสังข์
ครู