กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรัตนา คมขำ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธนกร เกษตรสุนทร
ครู

นางนงนภัส ไกรดิษฐ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายปิยพงษ์ เทพขาว
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวทิพอาภา เพชรตีบ
ครู