กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรัตนา คมขำ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธนกร เกษตรสุนทร
ครู

นางนงนภัส ไกรดิษฐ์
ครู

นายปิยพงษ์ เทพขาว
ครู

นางสาวทิพอาภา เพชรตีบ
ครู