กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายทวี ดำเอี่ยม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวินัย ยิ่งยง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายคมกริช ด้วงทอง
ครู

นายธนากรณ์ คงฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นายจตุพล บุญปล้อง
ครู