กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวินัย ยิ่งยง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธนสาร นิลระตะ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายคมกริช ด้วงทอง
ครู

นายธนากรณ์ คงฤทธิ์
บุคลากรทางการศึกษา