การเงิน/ธุรการ

นางนิภา ทองสุข
ครู/ครูการเงิน (ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา)

นางสาวสิริกร ศรีโยธา
ครู/ครูการเงิน (ระดับมัธยมศึกษา)

นางสาวสุพัตรา บุญมาก
ครู/ครูธุรการ (ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา)

นางสาวศกลวรรณ แสงศรี
ครู/ครูธุรการ (ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา)

นายศักรินทร์ บุญปล้อง
บุคลากรทางการศึกษา/เจ้าหน้าที่ธุรการ(ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา)

นางสาวรัชนก สันซัง
บุคลากรทางการศึกษา/เจ้าหน้าที่ธุรการ (ระดับมัธยมศึกษา)

นางสาวจุฑาภัคสิณี จีนชาวนา
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ระดับมัธยมศึกษา)