งานธุรการ/การเงิน

นางนิภา ทองสุข
การเงิน

นางอนันตา รักจิตร
ครูธุรการ

นายศักรินทร์ บุญปล้อง
ธุรการ