การเงิน/ธุรการ

นางนิภา ทองสุข
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวสิริกร ศรีโยธา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานระดับปฐมวัย

นางสาวสุพัตรา บุญมาก
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวศกลวรรณ แสงศรี
ครู

นายศักรินทร์ บุญปล้อง
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวรัชนก สันซัง
บุคลากรทางการศึกษา