การเงิน/ธุรการ

นางนิภา ทองสุข
ครู/เจ้าหน้าที่การเงิน (ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา)

นางสาวสิริกร ศรีโยธา
ครู/เจ้าหน้าที่การเงิน (ระดับมัธยมศึกษา)

นางสาวสุพัตรา บุญมาก
ครู/เจ้าหน้าที่ธุรการ (ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา)

นางสาวศกลวรรณ แสงศรี
ครู/เจ้าหน้าที่ธุรการ (ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา)

นายศักรินทร์ บุญปล้อง
บุคลากรทางการศึกษา/เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวรัชนก สันซัง
ครู/เจ้าหน้าที่ธุรการ (ระดับมัธยมศึกษา)

นางสาวจุฑาภัคสิณี จีนชาวนา
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ระดับมัธยมศึกษา)