เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
เอกลักษณ์

กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม  เป็นผู้นำสวดมนต์หมู่

อัตลักษณ์

ยิ้มไหว้  แต่งกายดี