กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมลฤดี ศีลบุตร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณัฏฐ์กฤตา ชุมอินทร์
ครู

นางกัลยา วุ่นบุญชู
ครู

นางสาวพรรณี สิงหมงคล
ครู/หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางวรรณา พรหมแก้ว
ครู

นางถมยา อัณฑยานนท์
ครู/หัวหน้าสายชั้นระดับมัธยมศึกษา

นางวดาพร หมวดสังข์
ครู

นางนวรัตน์ คงฤทธิ์
ครู

นางสาวปัทมวรรณ กิ้มแก้ว
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปัณฑารีย์ อ่อนรักษ์
ครูอัตราจ้าง