กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางถมยา อัณฑยานนท์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมาลี เพ็ชรกาศ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวธัญฐรัตน์ ขำทิพย์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางวรรณา พรหมแก้ว
ครู

นางกัลยา วุ่นบุญชู
ครู

นางสาวพรรณี สิงหมงคล
ครู

นางสาวณัฏฐ์กฤตา ชุมอินทร์
ครู