กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณัฏฐ์กฤตา ชุมอินทร์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมลฤดี ศีลบุตร
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางกัลยา วุ่นบุญชู
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวพรรณี สิงหมงคล
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายวรรณธัช ขุนกลางวัง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางวรรณา พรหมแก้ว
ครู/หัวหน้าสายชั้นระดับประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางถมยา อัณฑยานนท์
ครู/หัวหน้าสายชั้นระดับมัธยมศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวชลธิชา สว่างรัตน์
ครูอัตราจ้าง