กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมลฤดี ศีลบุตร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณัฏฐ์กฤตา ชุมอินทร์
ครู

นางกัลยา วุ่นบุญชู
ครู

นางสาวพรรณี สิงหมงคล
ครู

นายวรรณธัช ขุนกลางวัง
ครู

นางวรรณา พรหมแก้ว
ครู

นางถมยา อัณฑยานนท์
ครู/หัวหน้าสายชั้นระดับมัธยมศึกษา

นางสาวชลธิชา สว่างรัตน์
ครู