ปฐมวัย

นางสิริกร ศรีโยธา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานระดับปฐมวัย

นางสาวอาลิสา อับดุลลาห์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวกษมณ คงเจ้าพุก
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวพิชารัฐ แกล้วทนงค์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวอัครวรา สุวรรณจินดา
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาววารุณี วงศ์สิงห์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวปิยะนุช แสงขำ
ครู/หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาววิภาพร เหตุทอง
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางณาตยา ไชยศรียา
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางจุฑารัตน์ สายชล
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาวธาราวดี ปล้องไหม
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัสสร สมเพ็ชร์
ครูผู้ช่วย

นางสาววิชชนี เทพแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญญา ลาสอาด
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัสราภรณ์ เปี่ยมช่วย
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราพร เพชรย้อย
ครูผู้ช่วย