ปฐมวัย

นางสิริกร ศรีโยธา
ครู

นางสาวอาลิสา อับดุลลาห์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางกษมณ คงเจ้าพุก
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาววิภาพร เหตุทอง
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวศิริวรรณ ทิพย์มณี
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางณาตยา ไชยศรียา
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวจุไรพร บัวทอง
ครูพี่เลี้ยง

นางสาววารุณี วงศ์สิงห์
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวอมลวรรณ นวลละออง
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวนภัสสร สมเพชร
ครูพี่เลี้ยง

นางสาววิชนี เทพแก้ว
ครูพี่เลี้ยง