พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

  ๑. พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และการมีส่วนร่วม

  ๓. พัฒนาครูให้มีศักยภาพและสมรรถนะเพียงพอต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ           
๔.  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี
   
    ๕.
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ภายในโรงเรียน๖. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

เป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในแต่ละปี
            ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  ๒. สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

  ๓. ครูสอนตรงตามเอก ตามความถนัดและมีสมรรถนะพอเพียงต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

   ๔.  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และการบริหาจัดการศึกษา           

    ๕.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการและความรู้ที่ดีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     ๖. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถสวดมนต์หมู่ฯ ได้ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนทุกสัปดาห์ ๆ ละ ๑ ชั่วโมง