ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
กิจกรรมวันมาฆบูชา
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
14 ก.พ. 60 ดำเนินโครงการเปิดบ้านวีรนาทศึกษา
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
28 เม.ย. 60 ถึง 02 พ.ค. 60 ดำเนินการโครงการสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานบุคคล
02 พ.ค. 60 ถึง 04 พ.ค. 60 จัดทำส่งเงินสมทบ 3%
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
05 พ.ค. 60 จัดทำส่งเงินอุดหนุนประจำเดือน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
05 พ.ค. 60 ถึง 07 พ.ค. 60 จัดทำตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2560
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
10 พ.ค. 60 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
11 พ.ค. 60 ถึง 15 พ.ค. 60 ปรับพื้นฐานอนุบาล/ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 1
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ค. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
16 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
ดำเนินการโครงการเยี่ยมป่วยช่วยเหลือครู
ตรวจผมนักเรียน
ดำเนินโครงการอ่านออกเขียนได้
ดำเนินโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
19 พ.ค. 60 เลือกชุมนุมตามความถนัดและสนใจ
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
22 พ.ค. 60 ดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายใน,โครงการเพื่อการสื่อสาร
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารวิชาการ
25 พ.ค. 60 อบรมลูกเสือจราจร
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
26 พ.ค. 60 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของระดับปฐมวัย ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ค. 60 ถึง 28 พ.ค. 60 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ค. 60 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานบุคคล
27 พ.ค. 60 กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานบุคคล
29 พ.ค. 60 โครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
30 พ.ค. 60 ส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง/ชพค,ชพส/จ่ายเงินเดือน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
31 พ.ค. 60 ปรับเงินเดือนประจำปี
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
31 พ.ค. 60 ส่ง ป03 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ ติดตามประเมินผลโครงการอ่านออกเขียนได้
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
01 มิ.ย. 60 ส่งแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้/ส่ง อบ.2/1, ส่งธุรการในชั้นเรียน/ตรวจผมนักเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
01 มิ.ย. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/ส่ง อบ2/1, ส่งธุรการในชั้นเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ หัวหน้าสายชั้น
02 มิ.ย. 60 ส่งแผนประสบการณ์การเรียนรู้
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
02 มิ.ย. 60 การสอบแบบโครงการ Project Approach
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
05 มิ.ย. 60 โครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ(แข่งขันทักษะทางวิชาการ)
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครู,กิจกรรมเลือกกลุ่มสี
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
09 มิ.ย. 60 เลือกประธานนักเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
10 มิ.ย. 60 จัดทำข้อมูลนักเรียนรับเงินอุดหนุน,ประชุมกรรมการบริหาร
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
12 มิ.ย. 60 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
14 มิ.ย. 60 โครงการสู่การเป็นเลิศทางวิชาการ(เรียนรู้แบบโครงงาน)
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
17 มิ.ย. 60 ถึง 24 มิ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
19 มิ.ย. 60 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
20 มิ.ย. 60 ยื่นขอเงินอุดหนุน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
20 มิ.ย. 60 จัดทำส่งเงินสมทบ 3%, ประกันสังคม
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
21 มิ.ย. 60 ถึง 23 มิ.ย. 60 กิจกรรมแข่งขันกีฬาชมพู-เหลืองสัมพันธ์เกมส์
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
23 มิ.ย. 60 โครงการภาษาเพื่อการสื่อสาร,กิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
24 มิ.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60 กิจกรรมงานกาชาด
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
29 มิ.ย. 60 ส่งแผนการสอน,ส่งงานสายชั้น,ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ,ประกวดห้องเรียน,จ่ายเงินเดือน,ส่งเงินสหกรณ์ออมทร้พย์
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
05 ก.ค. 60 โครงการนิเทศภายในครั้งที่ 1/2560
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
07 ก.ค. 60 ยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม)ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
07 ก.ค. 60 ถึง 08 ก.ค. 60 ประชุมสภานักเรียน,วันอาสาฬหบูชา,เข้าพรรษา,อาสาฬบูชา
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
11 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60 ส่งข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียน,ประเมินข้อสอบ
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ก.ค. 60 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา,กิจกรรมวิจัยชั้นเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60 กิจกรรมค่ายพุทธบุตร
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
17 ก.ค. 60 ถึง 19 ก.ค. 60 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
24 ก.ค. 60 ถึง 26 ก.ค. 60 สอบวัดผลกลางภาคเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
24 ก.ค. 60 ถึง 31 ก.ค. 60 ฝึกซ้อมขบวนพาเหรด,เข้าค่ายกีฬาจังหวัด
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
28 ก.ค. 60 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ นางสาวพรรณิภา มณีรัตน์
28 ก.ค. 60 ส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง สรุปบัญชีเงินเดือน ส่งเงิน ชพค , ชพส
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
28 ก.ค. 60 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
28 ก.ค. 60 โครงการภาษาเพื่อการสื่อสาร
-  กิจกรรมวันภาษาไทย
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ก.ค. 60 กิจกรรมอนุบาลสัมพันธ์
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ นางสาวสิริกร ศรีโยธา
31 ก.ค. 60 ส่ง ป.03 , ปพ.5
- ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- ระดับปฐวัย
- ระดับพื้นฐาน
- ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ส.ค. 60 ส่งแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้
-  ส่ง อบ.2/1
-  ส่งธุรการในชั้นเรียน

โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
01 ส.ค. 60 ตรวจผมนักเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษา่มูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
01 ส.ค. 60 ถึง 03 ส.ค. 60 ดำเนินโครงการทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
02 ส.ค. 60 การสอบแบบโครงการ Project Approach
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
03 ส.ค. 60 ประมวลผลภาษีเงินเดือน
-  ส่งใบเสร็จรับเงินอุดหนุนน
-  จัดทำส่งเงินอุดหนุน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
04 ส.ค. 60 ถึง 07 มิ.ย. 60 กิจกรรมกีฬา - กรีฑาจังหวัด
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
07 ส.ค. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ , หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าราชินีนาถ
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ นางสาวพรรณิภา มณีรัตน์
12 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
14 ส.ค. 60 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ นางสาวอาลิสา อับดุลลาห์
15 ส.ค. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ส.ค. 60 กิจกรรมสภานักเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
21 ส.ค. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ , หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
25 ส.ค. 60 ติดตามประเมินผลโครงการอ่านออกเขียนได้
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ส.ค. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ , หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
30 ส.ค. 60 จ่ายเงินเดือน
-  ส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง
-  สรุปบัญชีเงืนเดือน
-  ส่งเงิน  ชพค , ชพส
-  ประมวลผลภาษีเงินเดือน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
31 ส.ค. 60 ส่ง ป.03
-  ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ก.ย. 60 ส่งแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้
-  ส่ง  อบ .2/1
-  ส่งธุรการในชั้นเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
01 ก.ย. 60 จัดทำส่งเงินสมทบ 3% และเงินประกันสังคม
-  จัดทำส่งเงินอุดหนุน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
01 ก.ย. 60 ตรวจผมนักเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
04 ก.ย. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ , หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
11 ก.ย. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย , กลุ่มบริหา่รวิชาการ
12 ก.ย. 60 ประชุมสภานักเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
14 ก.ย. 60 ถึง 14 ก.ย. 44 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ , หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
16 ก.ย. 60 ถึง 22 ก.ย. 60 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
18 ก.ย. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ , หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
20 ก.ย. 60 กิจกรรมวันสารทไทย
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
25 ก.ย. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
- ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ , หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
26 ก.ย. 60 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ นางสาวศิริวรรณ ทิพย์มณี
29 ก.ย. 60 ส่ง ป.03
-  ประชุมกลุ่มบริการวิชาการ
-  ติดตามประเมินผลโครงการอ่านออกเขียนได้

โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ก.ย. 60 จ่ายเงินเดือน
-  ส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง
-  สรุปบัญชีเงินเดือน
-  ส่งเงิน  ชพค.  ชพส
-  ประมวลผลภาษีเงินเดือน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
02 ต.ค. 60 ตรวจผมนักเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
03 ต.ค. 60 จัดทำส่งเงินสมทบ 3% และเงินประกันสังคม
- จัดทำส่งเงินอุดหนุน
-  ส่งเงิน  ชพค.  ชพส
-  ส่งรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมของฝ่าย

โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
03 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ (ปฐมวัย)
04 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 สอบวัดผลปลายภาค 1/2560
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
09 ต.ค. 60 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
16 ต.ค. 60 ส่ง อบ.2/1
-  ส่งธุรการในชั้นเรียน
-  ส่งสมุดประจำตัวนักเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
20 ต.ค. 60 ส่ง ป.03 ,ปพ.5 สำรอง และส่งเอกสารวิชาการทุกอย่าง
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ต.ค. 60 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
โรงเรียวีรนาทศึกษามูลนิธิ นางสาวศิริวรรณ ทิพย์มณี
27 ต.ค. 60 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 ต.ค. 60 สรุปบัญชีเงินเดือน
-  ประมวลผลภาษีเงินเดือน
-  กิจกรรมตรวจสอบ  ติดตามการเงินและบัญชี
-  ภายในวถานศึกษา
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
31 ต.ค. 60 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
-  รายงานผลการดำเนินงานนโยบายเรียนฟรี  15 ปี
-  จ่ายเงินเดือน
-  รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม  ( นม )  ภาคเรียนที่  1
โรงเรียวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
01 พ.ย. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
02 พ.ย. 60 ตรวจผมนักเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
02 พ.ย. 60 ส่งแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
02 พ.ย. 60 ปรับเงินเดือนประจำปี
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
03 พ.ย. 60 กิจกรรมวันลอยกระทง
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ นางสาววิภาพร เหตุทอง
03 พ.ย. 60 กิจกรรมลอยกระทง
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
06 พ.ย. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
07 พ.ย. 60 ดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-  ติวเข้มเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียน  NT , LAS
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
10 พ.ย. 60 จัดทำเอกสารขอรับเงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2
-  จัดทำเอกสารขอรับเงินอาหารเสริม (นม)  ภาคเรียนที่  2
-  จัดทำเอกสารขอรับเงินอาหารกลางวัน  ภาคเรียนที่  2
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
13 พ.ย. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย , กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ย. 60 ดำเนินโครงการจัดสรรสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ย. 60 ส่งแผนจัดจัดประสบการณื์เรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย , กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ย. 60 ยื่นใบเบิกขอรับอุดหนุน จำนวนนักเรียน ณ 10 พ.ย. 59
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
27 พ.ย. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ , หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
27 พ.ย. 60 ประมวลผลภาษีเงินเดือน
-  ส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง
-  สรุปบัญชีเงืนเดือน
-  ส่งเงิน  ชพค , ชพส
-  จ่ายเงินเดือน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
27 พ.ย. 60 ส่ง ป.03
-  ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ
-  ติดตามประเมินผลโครงการอ่่านออกเขียนได้
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ธ.ค. 60 ส่งแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้
-  ส่ง  อบ. 2 /1
-   ส่งธุรการในชั้นเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
01 ธ.ค. 60 ตรวจผมนักเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
04 ธ.ค. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
05 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
07 ธ.ค. 60 ส่งแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
12 ธ.ค. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ธ.ค. 60 ถึง 14 ธ.ค. 60 ประชุมเครือค่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
18 ธ.ค. 60 ประชุมกิจกรรมทัศนศึกษา ม.3
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
18 ธ.ค. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ , หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
20 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 ส่งข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2560
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ธ.ค. 60 ส่งแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
25 ธ.ค. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ , หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
29 ธ.ค. 60 ประมวลผลภาษีเงินเดือน
-  ส่่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง
-  สรุปบัญชีเงินเดือน
-  ส่งเงิน  ชพค.  ชพส
-  จ่ายเงินเดือน
โรงเรียนวีรนามศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
29 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันปีใหม่
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
29 ธ.ค. 60 ส่ง ป.03
-  ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ
-  ติดตามประเมินผลโครงการอ่านออกเขียนได้
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็ก
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ นางสาววิภาพร เหตุทอง
01 ม.ค. 61 การสอนแบบโครงการ Project Approach
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย , ครูระดับปฐมวัย
02 ม.ค. 61 ตรวจผมนักเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
02 ม.ค. 61 ดำเนินโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
03 ม.ค. 61 จัดทำส่งเงินสมทบ 3% และเงินประกันสังคม จัดทำส่งเงินอุดหนุน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
08 ม.ค. 61 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน

โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ , หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
10 ม.ค. 61 ถึง 12 ม.ค. 61 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2560
-  กิจกรรมประเมินข้อสอบ
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ม.ค. 61 ถึง 19 ม.ค. 61 ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.3
โรงเรียนวีรานาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
15 ม.ค. 61 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ , หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
22 ม.ค. 61 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดัยปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ , หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
24 ม.ค. 61 ถึง 26 ม.ค. 61 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี 3 ช่วงชั้น
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
29 ม.ค. 61 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ , หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
30 ม.ค. 61 ส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง
-  สรุปบัญชีเงินเดือน 
-  ส่งเงิน  ชพค ,  ชพส
-  จ่ายเงินเดือน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
31 ม.ค. 61 ส่ง ป.03
-  ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ
-  ติดตามประเมินผลโครงการอ่านออกเขียนได้
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ก.พ. 61 กิจกรรมวันมาฆบูชา
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
01 ก.พ. 61 ส่ง อบ.2/1 ส่งธุรการในชั้นเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
02 ก.พ. 61 จัดทำส่งเงินสมทบ 3% และเงินประกันสังคม
-  จัดทำส่งเงินอุดหนุน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
05 ก.พ. 61 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ , หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
10 ก.พ. 61 กิจกรรมศึกษาดูงาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ นางสาวศิริวรรณ ทิพย์มณี
10 ก.พ. 61 กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 ก.พ. 61 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ , หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
20 ก.พ. 61 กิจกรรมประชุมสภานักเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
21 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 ส่งข้อสอบวัดปลายกลางภาคเรียนที่ 2/2560 กิจกรรมประเมินข้อสอบ
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
22 ก.พ. 61 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ นางสาวศิริวรรณ ทิพย์มณี
26 ก.พ. 61 กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ก.พ. 61 ส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง
-  สรุปบัญชีเงินเดือน
-  ส่งเงิน ชพค  ,  ชพส
-  จ่ายเงินเดือน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
28 ก.พ. 61 ส่ง ป.03 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ ติดตามประเมินผลโครงการอ่านออกเขียนได้
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ก.พ. 61 ถึง 02 มี.ค. 61 สอบวัดผลปลายภาค ป.6 ม.3
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
01 มี.ค. 61 ตรวจผมนักเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
02 มี.ค. 61 จัดทำส่งเงินสมทบ 3% และเงินประกันสังคม จัดทำส่งเงินอุดหนุน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
05 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61 กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มงานวิชาการ (ปฐมวัย)
05 มี.ค. 61 ถึง 07 มี.ค. 61 สอบวัดผลปลายภาค อนุบาล - ป.5 และม.1 - ม.2
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
09 มี.ค. 61 กิจกรรมยกย่องครู
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ นางสาวศิริวรรณ ทิพย์มณี
09 มี.ค. 61 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูดีศรีวีรนาท
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานบุคคล
09 มี.ค. 61 กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์นักเรียน ม.3
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
12 มี.ค. 61 ส่งคะแนนผลสอบ ป.6 ม.3 ให้ครูประจำชั้น
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
19 มี.ค. 61 ส่งคะแนนผลสอบ ป.1-5 ม.1-2 ให้ครูประจำชั้น
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
20 มี.ค. 61 กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ นางสุภลักษณ์ ไพชำนาญ
26 มี.ค. 61 ถึง 27 มี.ค. 61 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงาทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 มี.ค. 61 ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียน ประกาศผลการสอบปลายภาคปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มงานบริหารวิชาการ
30 มี.ค. 61 ส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง
-  สรุปบัญชีเงินเดือน
-  ส่งเงิน  ชพค ,  ชพส
-  จ่ายเงินเดือน
- ส่งสรุปรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ
-  ส่งรายงานโครงการอาหารกลางวัน  ภาค 2
-  ส่งรายงานการดำเนินการนโยบายเรียนฟรี  ภาค 2
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
31 มี.ค. 61 สรุปโครงการ/กิจกรรมรายงานผล
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
01 เม.ย. 61 ถึง 03 เม.ย. 61 สรุปโครงการตามปฏิบัติงานปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ ครูระดับปฐมวัย
02 เม.ย. 61 ถึง 05 เม.ย. 61 ทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
03 เม.ย. 61 จัดทำส่งเงินสมทบ 3% และเงินประกันสังคม จัดทำส่งเงินอุดหนุน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
04 เม.ย. 61 ถึง 05 เม.ย. 61 ประกันคุณภาพภายใน (SAR)
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ ครูระดับปฐมวัย
09 เม.ย. 61 จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ (ปฐมวัย)
10 เม.ย. 61 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มงานวิชาการ (ปฐมวัย)
28 เม.ย. 61 ส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง
-  สรุปบัญชีเงินเดือน
-  ส่งเงิน  ชพค, ชพส
-  จ่ายเงินเดือน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ