ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ก.พ. 62 ่ส่งหลังแผนการสอน
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ก.พ. 62 ส่งแผนการสอน หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ก.พ. 62 วันมาฆบูชา
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
18 ก.พ. 62 ถึง 22 ก.พ. 62 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561, กิจกรรมประเมินข้อสอบ
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 ก.พ. 62 ส่งแผนการสอน หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 ก.พ. 62 โครงการเปิดบ้าน/ส่งแผนหลังสอน
กลุ่มบริหารวิชาการ
08 ก.พ. 62 ส่งแผนการสอน หัวหน้าสายชัั้น
กลุ่มบริหารวิชาการ
04 ก.พ. 62 ส่งหลังแผนการสอน ฝ่ายวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ก.พ. 62 ส่งธุรการชั้นเรียน/ตรวจผมนักเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ/กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
31 ม.ค. 62 ส่งแผนการสอน หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มบริหารวิชาการ
31 ม.ค. 62 ส่ง ป.03/ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ/ติดตามประเมินผลโครงการอ่านออกเขียนได้/ประชุมประจำเดือน
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ม.ค. 62 ่ส่งแผนการสอน ฝ่ายวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
24 ม.ค. 62 ส่งแผนการสอน หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ม.ค. 62 ส่งหลังแผนการสอน ฝ่ายวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ม.ค. 62 ส่งแผนการสอน หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ม.ค. 62 คณะครูร่วมกิจกรรมวันครู
กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 ม.ค. 62 ส่งหลังแผนการสอน ฝ่ายวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ม.ค. 62 ส่งแผนการสอน หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มบริหารวิชาการ
07 ม.ค. 62 ส่งหลังแผนการสอน ฝ่ายวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
07 ม.ค. 62 ถึง 11 ม.ค. 62 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
05 ม.ค. 62 ถึง 11 ม.ค. 62 โคงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตชั้น ม.3
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
03 ม.ค. 62 ส่งแผนการสอน หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มบริหารวิชาการ
03 ม.ค. 62 วางแผนการรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
02 ม.ค. 62 โครงการนิเทศภายใน
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่/ส่ง อบ 2/1, ส่งธุรการชั้นเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน/กลุ่มบริหารงานวิชาการ
28 ธ.ค. 61 ส่งเอกสารชั้นเรียน /ติดตามประเมินผลการอ่านออกเขียนได้/ประชุมประจำเดือน
กลุ่มบริหารวิชาการ
24 ธ.ค. 61 ส่งหลังแผนการสอน ฝ่ายวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ธ.ค. 61 ส่งแผนการสอน ฝ่ายวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ธ.ค. 61 ส่งหลังแผนการสอน ฝ่ายวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ธ.ค. 61 ถึง 21 ธ.ค. 61 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2561
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ธ.ค. 61 ส่งแผนการสอน หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 ธ.ค. 61 ส่งหลังแผนการสอน ฝ่ายวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
06 ธ.ค. 61 ส่งแผนการสอน หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มบริหารวิชาการ
05 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/คณะครูร่วมกิจกรรม
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
03 ธ.ค. 61 ส่งหลังแผนการสอน ฝ่ายวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
03 ธ.ค. 61 ตรวจผมนักเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
30 พ.ย. 61 ส่งเอกสารชั้นเรียน/ประชุมฝ่ายวิชาการ/ประชุมประจำเดือน
ส่ง อบ.2/1 , ส่งธุรการในชั้นเรียน, ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ, ติดตามประเมินผลโครงการอ่านออกเขียนได้, ประชุมประจำเดือน
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 พ.ย. 61 ส่งแผนการสอน หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 พ.ย. 61 ถึง 30 พ.ย. 61 กิจกรรม "ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่"
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 พ.ย. 61 ถึง 29 พ.ย. 61 กิจกรรม
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
26 พ.ย. 61 ่ส่งหลังแผนการสอน/กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
กลุ่มบริหารวิชาการ/กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
22 พ.ย. 61 ส่งแผนการสอน หัวหน้าสายชั้น/วันลอยกระทง
กลุ่มบริหารวิชาการ/กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
22 พ.ย. 61 กิจกรรม "วันลอยกระทง"
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
19 พ.ย. 61 ส่งหลังแผนการสอน ฝ่ายวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 พ.ย. 61 โครงการจัดสรรสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ย. 61 ส่งแผน หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 พ.ย. 61 ส่งหลังแผนการสอน ฝ่ายวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
08 พ.ย. 61 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
07 พ.ย. 61 ถึง 09 พ.ย. 61 ทัศนศึกษาเพื่อชีวิต (ป.6)
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
05 พ.ย. 61 ส่งหลังแผนการสอน ฝ่ายวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
01 พ.ย. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
-ส่งแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้
-เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
-ตรวจผมนักเรียน
-ดำเนินโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการมูลนิธิ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป/วิชาการ
31 ต.ค. 61 ประชุมประจำเดือน
สำนักงาน
23 ต.ค. 61 ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช
กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 ต.ค. 61 ส่งเอกสารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 ต.ค. 61 ถึง 16 ต.ค. 61 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 ต.ค. 61 ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตอของรัชกาลที่ 9
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ต.ค. 61 ถึง 10 ต.ค. 61 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2561
กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ต.ค. 61 ตรวจผมนักเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ก.ย. 61 ส่งแผนการสอน หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ก.ย. 61 ส่งธุรการชั้นเรียน
อบ 2/1 ธุรการชั้นเรียนอนุบาล ป.03 ประชุมบริหารวิชาการ ติดตามประเมินผลโครงการอ่านออกเขียนได้ 
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ก.ย. 61 ถึง 29 ก.ย. 61 ประชุมประจำเดือน
ผู้บริหาร
27 ก.ย. 61 ส่งแผนการสอน หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 ก.ย. 61 วันสารทไทย
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
24 ก.ย. 61 ส่งหลังแผนการสอน ฝ่ายวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ก.ย. 61 ส่งหลังแผนการสอน ฝ่ายวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ก.ย. 61 ส่งแผนการสอน หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ก.ย. 61 ส่งหลังแผนการสอน ฝ่ายวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ก.ย. 61 ถึง 14 ก.ย. 61 ส่งข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2561
กลุ่มบริหารวิชาการ
06 ก.ย. 61 ่ส่งแผนการสอน หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มบริหารวิชาการ
03 ก.ย. 61 ส่งหลังแผนการสอน /ตรวจผมนักเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ/กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
31 ส.ค. 61 ส่งเอกสารชั้นเรียน
ป.03 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ ประชุมประจำเดือน 
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ส.ค. 61 ส่งแผนการสอน/กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี/กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ส.ค. 61 ส่งหลังแผนการสอน ฝ่ายวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
24 ส.ค. 61 ติดตามโครงการอ่านออกเขียนได้
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ส.ค. 61 ส่งแผนจัดประสบการณ์ หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ส.ค. 61 ส่งแผนการสอน หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ส.ค. 61 ส่งแผนการสอน ฝ่ายวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ส.ค. 61 เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 ส.ค. 61 วันแม่แห่งชาติ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
10 ส.ค. 61 ส่งหลังแผนการสอน ฝ่ายวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ส.ค. 61 ถึง 12 ส.ค. 61 ค่ายพุทธบุตร
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
09 ส.ค. 61 ส่งแผนการสอน หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย
กลุ่มบริหารวิชาการ
06 ส.ค. 61 ส่งแผนการสอน ฝ่ายวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
02 ส.ค. 61 ส่งแผนการสอน หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ส.ค. 61 เอกสารชั้นเรียนระดับอนุบาล
ส่ง อบ 2/1, ส่งธุรการชั้นเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ส.ค. 61 ตรวจผมนักเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
01 ส.ค. 61 ถึง 03 ส.ค. 61 ทัศนศึกษา
โครงการทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
กลุ่มบริหารวิชาการ
31 ก.ค. 61 ประชุมประจำเดือน
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ก.ค. 61 ส่งเอกสารงานวิชาการ
ป.03 / ปพ.5/ ส่งแผนหลังสอน/ส่งแผนการสอน/ประชมกลุ่มวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ก.ค. 61 วันสำคัญ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณบดินทรเทพยวรางกุร /ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ รัชกาลที่  กับหน่วยงนภายนอก
กลุ่มบริหารงานบุคคล
26 ก.ค. 61 โครงการเพื่อการสื่อสาร
ส่งแผนการสอน/กิจกรรมวันภาษาไทย/กิจกรรมวันอาสาฬบุชา ณ วัดคูหาสวรรค์/วันสำตัญทางศาสนา/กิจกรรมอนุบาลสัมพันธ์
กลุ่มบริหารวิชาการ/กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
24 ก.ค. 61 ประเมินผลโครงการอ่านออกเขียนได้
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค. 61 ส่งแผนหลังการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ก.ค. 61 ส่งแผนการจัดการเรียนการสอน/ปฐมวัย
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ก.ค. 61 ส่งแผนหลังการจัดประสารณ์การเรียนรู้/่ฝ่ายวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ก.ค. 61 โครงการพัฒนาหลักสูตร
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ก.ค. 61 ส่งแผนการสอน ฝ่ายวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ก.ค. 61 ส่งแผนการจัดการเรียนการสอน/หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ก.ค. 61 เข้าร่วมงานวันแม่แห่งชาติ
คณะครูร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กับหน่วยงานภายนอก
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ก.ค. 61 ถึง 09 ก.ค. 61 ส่งแผนการสอน หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ก.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กลุ่มบริหารวิชาการ
09 ก.ค. 61 โครงการนิเทศภายในครั้งที่ 1/2561
กลุ่มบริหารวิชาการ
06 ก.ค. 61 ส่งแผนการสอนฝ่ายวิชการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
05 ก.ค. 61 ส่งแผนการจัดการเรียนการสอน/หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มบริหารวิชาการ
02 ก.ค. 61 ส่ง อบ. 2/1 ธุรการชั้นเรียน/หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มบริหารวิชาการ
02 ก.ค. 61 ส่งแผนการจัดการเรียนการสอนต่อฝ่ายวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
02 ก.ค. 61 ตรวจผมนักเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
02 ก.ค. 61 ส่งแผนการสอน หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 มิ.ย. 61 ส่งเสริมกีฬาฟุตบอล
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
29 มิ.ย. 61 ส่งเอกสาร
ป 03/ ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ / ติดตามประเมิลผลโครงการอ่านออกเขียนได้
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 มิ.ย. 61 ประชุมประจำเดือน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
28 มิ.ย. 61 ส่งแผนการสอน/กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
26 มิ.ย. 61 โครงการภาษาเพื่อการสื่อสาร/ดำเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 มิ.ย. 61 แผนการจัดการเรียนการสอนต่อฝ่ายวิชาการ/ประชุมฝ่ายวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 มิ.ย. 61 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้/ประชุมวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 มิ.ย. 61 สู่ความเป็นเลิศทางวิชากรร
ดำเนินโครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 มิ.ย. 61 ส่งแผนฝ่ายวิชาการ
ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ / แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 มิ.ย. 61 ถึง 21 มิ.ย. 61 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 มิ.ย. 61 ถึง 14 มิ.ย. 61 กิจกรรมชมพูเหลือสัมพันธ์เกมส์
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
07 มิ.ย. 61 ส่งแผนการจัดการเรียนการสอน
ส่งแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้/กิจกรรมไหว้ครู/โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
04 มิ.ย. 61 โครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
01 มิ.ย. 61 เอกสารชั้นเรียน
ส่ง อบ.2/1 /ส่งธุรการในชั้นเรียน/ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย ระดับขั้นพื้นฐาน /ตรวจผมนักเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
31 พ.ค. 61 ส่งแผนการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มบริหารวิชาการ
31 พ.ค. 61 ส่งเอกสารชั้นเรียน
ส่ง ป.03 /ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ/ติดตามประเมินผลโครงการอ่านออกเขียนได้ / อบรมลูกเสือจราจร /ประชุมประจำเดือน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
29 พ.ค. 61 วันวิสาขบูชา
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
28 พ.ค. 61 โครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ดำเนินโครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ/กิจกรรมชุมนุม/ส่งแผนหลังการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย/ระดับขั้นพื้นฐาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ค. 61 โครงการสัมพันธ์ชุมชน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
21 พ.ค. 61 โครงการเพื่อการสื่อสาร
ดำเนินโครงการเพื่อการสื่อสาร/กิจกรรมหน้าเสาธง/ดำเนินการกิจกรรมจัดอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนรุู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 พ.ค. 61 เลือกชุมนุมตามความถนัดและสนใจ
เลือกชุมนุมตามความถนัดและสนใจ ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย ระดับขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
18 พ.ค. 61 ทุนการศึกษาเพื่อชีวิต
โครงการทุนการศึกษาเพื่อชีวิต/โครงการป้องกันสิ่งเสพติดและอบายมุข/กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า/กิจกรรมส่งเสริมกีฬามวยไทย/โครงการวงโยธวาทิต/โครงการนักเรียนดีมีวินัย/กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียน/กิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ/กิจกรรมของหายได้คืน/กิจกรรมออมทรัพย์วันนี้มีช้วันหน้า
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
16 พ.ค. 61 โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์
กลกุ่มบริหารงานทั่วไป
16 พ.ค. 61 โครงการรวม
โครงการสาธารณูปโภค โครงการสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมนาฎศิลป์สัญจร ดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมอนมัยโรงเรียน ดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมประกันอุบัติเหตุนักเรียน ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
15 พ.ค. 61 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 / ส่งแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้
กลุ่มงานวิชาการ
15 พ.ค. 61 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน /โครงการเยี่ยมป่วย ช่วยเหลือครู /ดำเนินกิจกรรมครูดี มีวินัย มีความเสียสละ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 พ.ค. 61 ดำเนินโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการมูลนิธิ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
10 พ.ค. 61 ดำเนินโครงการอาคารสถานที่ กิจกรรม ห้องสวยด้วยมือเรา
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
10 พ.ค. 61 ถึง 11 พ.ค. 61 ปรับพื้นฐานอนุบาล 1 /ป.1/ม.1/ส่งแผนจัดกประสบการณ์การเรียนรู้
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
08 พ.ค. 61 ถึง 09 พ.ค. 61 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มบริหารวิชาการ
07 พ.ค. 61 ถึง 07 พ.ค. 57 ประชุมเสนอโครงการ
ฝ่ายงบประมาณ
02 พ.ค. 61 ฝ่ายการเงิน
จัดทำส่งเงินสมทบ จัดทำส่งเงินอุดหนุน สำรวจ จัดทำทะเบียนพัสดุปี 2562 ประมวลผลภาษีประจำเดือน ฝากเงินธนาคาร ส่งเงินสมทบ ส่งเงินสหกรณ์ สรุปบัญชีเงินเดือน ส่งประกันสังคม
กลุ่มบริหารงบประมาณ
02 พ.ค. 61 ถึง 03 พ.ค. 61 จัดตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2561
กลุ่มบริหารวิชาการ
01 พ.ค. 61 โครงการอาคารสถานที่ กิจกรรม ปรับภูมิทัศน์และซ่อมแซมอาคารสถานที่
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
28 เม.ย. 61 ส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง
-  สรุปบัญชีเงินเดือน
-  ส่งเงิน  ชพค, ชพส
-  จ่ายเงินเดือน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
10 เม.ย. 61 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มงานวิชาการ (ปฐมวัย)
09 เม.ย. 61 จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ (ปฐมวัย)
04 เม.ย. 61 ถึง 05 เม.ย. 61 ประกันคุณภาพภายใน (SAR)
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ ครูระดับปฐมวัย
03 เม.ย. 61 จัดทำส่งเงินสมทบ 3% และเงินประกันสังคม จัดทำส่งเงินอุดหนุน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
02 เม.ย. 61 ถึง 05 เม.ย. 61 ทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
01 เม.ย. 61 ถึง 03 เม.ย. 61 สรุปโครงการตามปฏิบัติงานปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ ครูระดับปฐมวัย
31 มี.ค. 61 สรุปโครงการ/กิจกรรมรายงานผล
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
30 มี.ค. 61 ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียน ประกาศผลการสอบปลายภาคปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มงานบริหารวิชาการ
30 มี.ค. 61 ส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง
-  สรุปบัญชีเงินเดือน
-  ส่งเงิน  ชพค ,  ชพส
-  จ่ายเงินเดือน
- ส่งสรุปรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ
-  ส่งรายงานโครงการอาหารกลางวัน  ภาค 2
-  ส่งรายงานการดำเนินการนโยบายเรียนฟรี  ภาค 2
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
26 มี.ค. 61 ถึง 27 มี.ค. 61 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงาทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 มี.ค. 61 กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ นางสุภลักษณ์ ไพชำนาญ
19 มี.ค. 61 ส่งคะแนนผลสอบ ป.1-5 ม.1-2 ให้ครูประจำชั้น
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
12 มี.ค. 61 ส่งคะแนนผลสอบ ป.6 ม.3 ให้ครูประจำชั้น
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
09 มี.ค. 61 กิจกรรมยกย่องครู
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ นางสาวศิริวรรณ ทิพย์มณี
09 มี.ค. 61 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูดีศรีวีรนาท
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานบุคคล
09 มี.ค. 61 กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์นักเรียน ม.3
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
05 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61 กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มงานวิชาการ (ปฐมวัย)
05 มี.ค. 61 ถึง 07 มี.ค. 61 สอบวัดผลปลายภาค อนุบาล - ป.5 และม.1 - ม.2
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
02 มี.ค. 61 จัดทำส่งเงินสมทบ 3% และเงินประกันสังคม จัดทำส่งเงินอุดหนุน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
01 มี.ค. 61 ตรวจผมนักเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
28 ก.พ. 61 ส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง
-  สรุปบัญชีเงินเดือน
-  ส่งเงิน ชพค  ,  ชพส
-  จ่ายเงินเดือน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
28 ก.พ. 61 ส่ง ป.03 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ ติดตามประเมินผลโครงการอ่านออกเขียนได้
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ก.พ. 61 ถึง 02 มี.ค. 61 สอบวัดผลปลายภาค ป.6 ม.3
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ก.พ. 61 กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
22 ก.พ. 61 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ นางสาวศิริวรรณ ทิพย์มณี
21 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 ส่งข้อสอบวัดปลายกลางภาคเรียนที่ 2/2560 กิจกรรมประเมินข้อสอบ
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ก.พ. 61 กิจกรรมประชุมสภานักเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
19 ก.พ. 61 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ , หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
10 ก.พ. 61 กิจกรรมศึกษาดูงาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ นางสาวศิริวรรณ ทิพย์มณี
10 ก.พ. 61 กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานบุคคล
05 ก.พ. 61 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ , หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
02 ก.พ. 61 จัดทำส่งเงินสมทบ 3% และเงินประกันสังคม
-  จัดทำส่งเงินอุดหนุน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
01 ก.พ. 61 กิจกรรมวันมาฆบูชา
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
01 ก.พ. 61 ส่ง อบ.2/1 ส่งธุรการในชั้นเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
31 ม.ค. 61 ส่ง ป.03
-  ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ
-  ติดตามประเมินผลโครงการอ่านออกเขียนได้
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ม.ค. 61 ส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง
-  สรุปบัญชีเงินเดือน 
-  ส่งเงิน  ชพค ,  ชพส
-  จ่ายเงินเดือน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
29 ม.ค. 61 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ , หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
24 ม.ค. 61 ถึง 26 ม.ค. 61 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี 3 ช่วงชั้น
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
22 ม.ค. 61 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดัยปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ , หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
15 ม.ค. 61 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ , หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
13 ม.ค. 61 ถึง 19 ม.ค. 61 ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.3
โรงเรียนวีรานาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
10 ม.ค. 61 ถึง 12 ม.ค. 61 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2560
-  กิจกรรมประเมินข้อสอบ
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
08 ม.ค. 61 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน

โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ , หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
03 ม.ค. 61 จัดทำส่งเงินสมทบ 3% และเงินประกันสังคม จัดทำส่งเงินอุดหนุน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
02 ม.ค. 61 ตรวจผมนักเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
02 ม.ค. 61 ดำเนินโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ม.ค. 61 การสอนแบบโครงการ Project Approach
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย , ครูระดับปฐมวัย
30 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็ก
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ นางสาววิภาพร เหตุทอง
29 ธ.ค. 60 ประมวลผลภาษีเงินเดือน
-  ส่่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง
-  สรุปบัญชีเงินเดือน
-  ส่งเงิน  ชพค.  ชพส
-  จ่ายเงินเดือน
โรงเรียนวีรนามศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
29 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันปีใหม่
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
29 ธ.ค. 60 ส่ง ป.03
-  ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ
-  ติดตามประเมินผลโครงการอ่านออกเขียนได้
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
25 ธ.ค. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ , หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
21 ธ.ค. 60 ส่งแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
20 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 ส่งข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2560
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ธ.ค. 60 ประชุมกิจกรรมทัศนศึกษา ม.3
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
18 ธ.ค. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ , หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
13 ธ.ค. 60 ถึง 14 ธ.ค. 60 ประชุมเครือค่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
12 ธ.ค. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
07 ธ.ค. 60 ส่งแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
05 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
04 ธ.ค. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ธ.ค. 60 ส่งแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้
-  ส่ง  อบ. 2 /1
-   ส่งธุรการในชั้นเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
01 ธ.ค. 60 ตรวจผมนักเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
27 พ.ย. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ , หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
27 พ.ย. 60 ประมวลผลภาษีเงินเดือน
-  ส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง
-  สรุปบัญชีเงืนเดือน
-  ส่งเงิน  ชพค , ชพส
-  จ่ายเงินเดือน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
27 พ.ย. 60 ส่ง ป.03
-  ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ
-  ติดตามประเมินผลโครงการอ่่านออกเขียนได้
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ย. 60 ส่งแผนจัดจัดประสบการณื์เรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย , กลุ่มบริหารวิชาการ
20 พ.ย. 60 ยื่นใบเบิกขอรับอุดหนุน จำนวนนักเรียน ณ 10 พ.ย. 59
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
14 พ.ย. 60 ดำเนินโครงการจัดสรรสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
13 พ.ย. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย , กลุ่มบริหารวิชาการ
10 พ.ย. 60 จัดทำเอกสารขอรับเงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2
-  จัดทำเอกสารขอรับเงินอาหารเสริม (นม)  ภาคเรียนที่  2
-  จัดทำเอกสารขอรับเงินอาหารกลางวัน  ภาคเรียนที่  2
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
07 พ.ย. 60 ดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-  ติวเข้มเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียน  NT , LAS
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
06 พ.ย. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
03 พ.ย. 60 กิจกรรมวันลอยกระทง
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ นางสาววิภาพร เหตุทอง
03 พ.ย. 60 กิจกรรมลอยกระทง
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
02 พ.ย. 60 ตรวจผมนักเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
02 พ.ย. 60 ส่งแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
02 พ.ย. 60 ปรับเงินเดือนประจำปี
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
01 พ.ย. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
31 ต.ค. 60 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
-  รายงานผลการดำเนินงานนโยบายเรียนฟรี  15 ปี
-  จ่ายเงินเดือน
-  รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม  ( นม )  ภาคเรียนที่  1
โรงเรียวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
30 ต.ค. 60 สรุปบัญชีเงินเดือน
-  ประมวลผลภาษีเงินเดือน
-  กิจกรรมตรวจสอบ  ติดตามการเงินและบัญชี
-  ภายในวถานศึกษา
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
27 ต.ค. 60 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
โรงเรียวีรนาทศึกษามูลนิธิ นางสาวศิริวรรณ ทิพย์มณี
27 ต.ค. 60 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 ต.ค. 60 ส่ง ป.03 ,ปพ.5 สำรอง และส่งเอกสารวิชาการทุกอย่าง
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค. 60 ส่ง อบ.2/1
-  ส่งธุรการในชั้นเรียน
-  ส่งสมุดประจำตัวนักเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
09 ต.ค. 60 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
04 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 สอบวัดผลปลายภาค 1/2560
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
03 ต.ค. 60 จัดทำส่งเงินสมทบ 3% และเงินประกันสังคม
- จัดทำส่งเงินอุดหนุน
-  ส่งเงิน  ชพค.  ชพส
-  ส่งรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมของฝ่าย

โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
03 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ (ปฐมวัย)
02 ต.ค. 60 ตรวจผมนักเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
29 ก.ย. 60 ส่ง ป.03
-  ประชุมกลุ่มบริการวิชาการ
-  ติดตามประเมินผลโครงการอ่านออกเขียนได้

โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ก.ย. 60 จ่ายเงินเดือน
-  ส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง
-  สรุปบัญชีเงินเดือน
-  ส่งเงิน  ชพค.  ชพส
-  ประมวลผลภาษีเงินเดือน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
26 ก.ย. 60 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ นางสาวศิริวรรณ ทิพย์มณี
25 ก.ย. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
- ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ , หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
20 ก.ย. 60 กิจกรรมวันสารทไทย
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
18 ก.ย. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ , หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
16 ก.ย. 60 ถึง 22 ก.ย. 60 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
14 ก.ย. 60 ถึง 14 ก.ย. 44 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ , หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
12 ก.ย. 60 ประชุมสภานักเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
11 ก.ย. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย , กลุ่มบริหา่รวิชาการ
04 ก.ย. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ , หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
01 ก.ย. 60 ส่งแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้
-  ส่ง  อบ .2/1
-  ส่งธุรการในชั้นเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
01 ก.ย. 60 จัดทำส่งเงินสมทบ 3% และเงินประกันสังคม
-  จัดทำส่งเงินอุดหนุน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
01 ก.ย. 60 ตรวจผมนักเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
31 ส.ค. 60 ส่ง ป.03
-  ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ส.ค. 60 จ่ายเงินเดือน
-  ส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง
-  สรุปบัญชีเงืนเดือน
-  ส่งเงิน  ชพค , ชพส
-  ประมวลผลภาษีเงินเดือน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
28 ส.ค. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ , หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
25 ส.ค. 60 ติดตามประเมินผลโครงการอ่านออกเขียนได้
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ , หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
16 ส.ค. 60 กิจกรรมสภานักเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
15 ส.ค. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
14 ส.ค. 60 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ นางสาวอาลิสา อับดุลลาห์
12 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าราชินีนาถ
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ นางสาวพรรณิภา มณีรัตน์
07 ส.ค. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ระดับปฐมวัย
-  ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ , หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
04 ส.ค. 60 ถึง 07 มิ.ย. 60 กิจกรรมกีฬา - กรีฑาจังหวัด
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
03 ส.ค. 60 ประมวลผลภาษีเงินเดือน
-  ส่งใบเสร็จรับเงินอุดหนุนน
-  จัดทำส่งเงินอุดหนุน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
02 ส.ค. 60 การสอบแบบโครงการ Project Approach
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
01 ส.ค. 60 ส่งแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้
-  ส่ง อบ.2/1
-  ส่งธุรการในชั้นเรียน

โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
01 ส.ค. 60 ตรวจผมนักเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษา่มูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
01 ส.ค. 60 ถึง 03 ส.ค. 60 ดำเนินโครงการทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
31 ก.ค. 60 ส่ง ป.03 , ปพ.5
- ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- ระดับปฐวัย
- ระดับพื้นฐาน
- ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ก.ค. 60 กิจกรรมอนุบาลสัมพันธ์
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ นางสาวสิริกร ศรีโยธา
28 ก.ค. 60 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ นางสาวพรรณิภา มณีรัตน์
28 ก.ค. 60 ส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง สรุปบัญชีเงินเดือน ส่งเงิน ชพค , ชพส
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
28 ก.ค. 60 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
28 ก.ค. 60 โครงการภาษาเพื่อการสื่อสาร
-  กิจกรรมวันภาษาไทย
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
24 ก.ค. 60 ถึง 26 ก.ค. 60 สอบวัดผลกลางภาคเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
24 ก.ค. 60 ถึง 31 ก.ค. 60 ฝึกซ้อมขบวนพาเหรด,เข้าค่ายกีฬาจังหวัด
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
17 ก.ค. 60 ถึง 19 ก.ค. 60 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
12 ก.ค. 60 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา,กิจกรรมวิจัยชั้นเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60 กิจกรรมค่ายพุทธบุตร
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
11 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60 ส่งข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียน,ประเมินข้อสอบ
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
07 ก.ค. 60 ยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม)ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
07 ก.ค. 60 ถึง 08 ก.ค. 60 ประชุมสภานักเรียน,วันอาสาฬหบูชา,เข้าพรรษา,อาสาฬบูชา
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
05 ก.ค. 60 โครงการนิเทศภายในครั้งที่ 1/2560
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
29 มิ.ย. 60 ส่งแผนการสอน,ส่งงานสายชั้น,ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ,ประกวดห้องเรียน,จ่ายเงินเดือน,ส่งเงินสหกรณ์ออมทร้พย์
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
24 มิ.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60 กิจกรรมงานกาชาด
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
23 มิ.ย. 60 โครงการภาษาเพื่อการสื่อสาร,กิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
21 มิ.ย. 60 ถึง 23 มิ.ย. 60 กิจกรรมแข่งขันกีฬาชมพู-เหลืองสัมพันธ์เกมส์
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
20 มิ.ย. 60 ยื่นขอเงินอุดหนุน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
20 มิ.ย. 60 จัดทำส่งเงินสมทบ 3%, ประกันสังคม
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
19 มิ.ย. 60 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
17 มิ.ย. 60 ถึง 24 มิ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
14 มิ.ย. 60 โครงการสู่การเป็นเลิศทางวิชาการ(เรียนรู้แบบโครงงาน)
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
12 มิ.ย. 60 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
10 มิ.ย. 60 จัดทำข้อมูลนักเรียนรับเงินอุดหนุน,ประชุมกรรมการบริหาร
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
09 มิ.ย. 60 เลือกประธานนักเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครู,กิจกรรมเลือกกลุ่มสี
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
05 มิ.ย. 60 โครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ(แข่งขันทักษะทางวิชาการ)
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
02 มิ.ย. 60 ส่งแผนประสบการณ์การเรียนรู้
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
02 มิ.ย. 60 การสอบแบบโครงการ Project Approach
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
01 มิ.ย. 60 ส่งแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้/ส่ง อบ.2/1, ส่งธุรการในชั้นเรียน/ตรวจผมนักเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย
01 มิ.ย. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/ส่ง อบ2/1, ส่งธุรการในชั้นเรียน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ หัวหน้าสายชั้น
31 พ.ค. 60 ปรับเงินเดือนประจำปี
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
31 พ.ค. 60 ส่ง ป03 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ ติดตามประเมินผลโครงการอ่านออกเขียนได้
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
30 พ.ค. 60 ส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง/ชพค,ชพส/จ่ายเงินเดือน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
29 พ.ค. 60 โครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ค. 60 ถึง 28 พ.ค. 60 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ค. 60 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานบุคคล
27 พ.ค. 60 กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานบุคคล
26 พ.ค. 60 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของระดับปฐมวัย ระดับพื้นฐาน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
25 พ.ค. 60 อบรมลูกเสือจราจร
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
24 พ.ค. 60 ถึง 24 พ.ค. 61 ส่งแผนจัดการจัดการเรียนรู้
ส่งแผนหลังจัดประสบการณ์การเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ระดับอนุบาล ระดับขั้นพื้นฐาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
22 พ.ค. 60 ดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายใน,โครงการเพื่อการสื่อสาร
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารวิชาการ
19 พ.ค. 60 เลือกชุมนุมตามความถนัดและสนใจ
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
16 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
ดำเนินการโครงการเยี่ยมป่วยช่วยเหลือครู
ตรวจผมนักเรียน
ดำเนินโครงการอ่านออกเขียนได้
ดำเนินโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
15 พ.ค. 60 ส่งแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
11 พ.ค. 60 ถึง 15 พ.ค. 60 ปรับพื้นฐานอนุบาล/ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 1
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
10 พ.ค. 60 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
05 พ.ค. 60 จัดทำส่งเงินอุดหนุนประจำเดือน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
05 พ.ค. 60 ถึง 07 พ.ค. 60 จัดทำตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2560
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
02 พ.ค. 60 ถึง 04 พ.ค. 60 จัดทำส่งเงินสมทบ 3%
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
28 เม.ย. 60 ถึง 02 พ.ค. 60 ดำเนินการโครงการสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 ก.พ. 60 ดำเนินโครงการเปิดบ้านวีรนาทศึกษา
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรมวันมาฆบูชา
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กลุ่มบริหารงานทั่วไป