กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพัฒน์วดี พลายหนู
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรุจิรา จันทร์แจ่มสี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนีรนุช ทองรักษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวนภษร ทิพยวาศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอรุณี เวโล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายธวัชชัย รุ่งเรือง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววาสนา ลักษณวงศ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1