กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวณฐนันทน์ สิงหมงคล
ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ระดับประถมศึกษา
เบอร์โทร : 0965204212
อีเมล์ : koi2799@hotmail.com

นางสาวอรุณี เวโล
ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ระดับมัธยมศึกษา
เบอร์โทร : 0895190969
อีเมล์ : welo.arunee@gmail.com

นางสาวนีรนุช ทองรักษ์
ครู
เบอร์โทร : 0980571268
อีเมล์ : xsdfghjj@gmail.com

นางสาวรุจิรา จันทร์แจ่มสี
ครู
เบอร์โทร : 0616106997
อีเมล์ : songjjs.28@gmail.com

นางพัฒน์วดี พลายหนู
ครู
เบอร์โทร : 0831968029
อีเมล์ : Phatjup@hotmail.com

นางสาวธัญรดา เพ็งหนู
ครู
เบอร์โทร : 0950896946
อีเมล์ : tunradapengnoo@gmail.com

นางสาวอริยา สุภเพียร
ครู
เบอร์โทร : 0625761559
อีเมล์ : ariya1559@gmail.com

นางสาวกมลวรรณ แก้วกระจาย
ครู
เบอร์โทร : 0825294239
อีเมล์ : lovekamonwan.17@gmail.com

นางสาวภควดี คำนวย
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0634094329
อีเมล์ : Gandy_banana@hotmail.com

นายปิยะพงษ์ สีทับ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0632696616
อีเมล์ : Piyaphongpypjom@gmail.com

ว่าที่ ร.ต.หญิง วลัยลักษณ์ แก่นจันทร์
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0805239946
อีเมล์ : walailak2964@gmail.com

นางสาวซูไรด้า ระเด่น
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0937513699
อีเมล์ : suraidaraden@gmail.com

Miss. Tambe Vivian Bessem.
English Language Teacher.
เบอร์โทร : 0936155789
อีเมล์ : tambebessem72@gmail.com

Mukete Christopher Owamba
English Language Teacher.
เบอร์โทร : 0630800693
อีเมล์ : muketechristopher@yahoo.com

Akoh Blaise
English teacher.
เบอร์โทร : 0936603015
อีเมล์ : blaiseakoh@gmail.com