กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปภาวดี ชูดำ
ครู

นางสาวธัญญา ชูเชิด
ครู

นางสาวพัชรี สุพรรณชนะบุรี
ครู