กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวณฐนันทน์ สิงหมงคล
ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ระดับประถมศึกษา

นางสาวอรุณี เวโล
ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวนีรนุช ทองรักษ์
ครู

นางสาวรุจิรา จันทร์แจ่มสี
ครู

นางพัฒน์วดี พลายหนู
ครู

นางสาวธัญรดา เพ็งหนู
ครู

นางสาวอริยา สุภเพียร
ครู

นางสาวกมลวรรณ แก้วกระจาย
ครู

นางสาวภควดี คำนวย
ครูอัตราจ้าง

นายปิยะพงษ์ สีทับ
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ ร.ต.หญิง วลัยลักษณ์ แก่นจันทร์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวซูไรด้า ระเด่น
ครูอัตราจ้าง

Mukete Christopher Owamba
English Language Teacher.

Akoh Blaise
English teacher.