กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพัฒน์วดี พลายหนู
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรุจิรา จันทร์แจ่มสี
ครู

นางสาวนีรนุช ทองรักษ์
ครู

นางสาวอรุณี เวโล
ครู

นางสาวเสาวลักษณ์ แสงเสน่ห์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณฐนันทน์ สิงหมงคล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอริยา สุภเพียร
ครูอัตราจ้าง