กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปภาวดี ชูดำ
ครู

นางสาวธัญญา ชูเชิด
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2