กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางยวนตา เกตุเรน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววัลภา หวังสวัสดิ์
ครู

นางอมราวดี เพชรรักษ์
ครู/หัวหน้าวิชาการระดับประถมศึกษา

นางสาวธีรภัทรา ตุลยนิษก์
ครู

นางสาวธนาภา ขาวมัน
ครู

นางสาวธารนภา พุฒสม
ครูอัตราจ้าง