กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววัลภา หวังสวัสดิ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางละออง ประทุมศรี
ครู

นางยวนตา เกตุเรน
ครู

นางสาวเจนจิรา สุวรรณโณ
ครู

นางสาวสุพัตรา บุญมาก
ครู

นางอมราวดี เพชรรักษ์
ครู