กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววัลภา หวังสวัสดิ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอมราวดี เพชรรักษ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวเจนจิรา สุวรรณโณ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางละออง ประทุมศรี
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางยวนตา เกตุเรน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวธีรภัทรา ตุลยนิษก์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวธนาภา ขาวมัน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวอรอนงค์ ภูสามารถ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวทิพย์สุดา เต็มดี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2