กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววัลภา หวังสวัสดิ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางละออง ประทุมศรี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางยวนตา เกตุเรน
ครู

นางสาวเจนจิรา สุวรรณโณ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวสุพัตรา บุญมาก
ครู

นางอมราวดี เพชรรักษ์
ครู