กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางยวนตา เกตุเรน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววัลภา หวังสวัสดิ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางอมราวดี เพชรรักษ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวธีรภัทรา ตุลยนิษก์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวธนาภา ขาวมัน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวอรอนงค์ ภูสามารถ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6