กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอมราวดี เพชรรักษ์
ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ระดับประถมศึกษา

นางสาวธีรภัทรา ตุลยนิษก์
ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ระดับมัธยมศึกษา

นางยวนตา เกตุเรน
ครู

นางสาวธารนภา พุฒสม
ครู

นางสาวธนาภา ขาวมัน
ครู

นางสาววัลภา หวังสวัสดิ์
ครู

นายวีระยุทธ หนูแหลม
ครู

นางสาวภาชินี ทวีเศรษฐ์
ครู

นางสาวสัณห์ธนัช ไกรศิริโสภณ
ครูอัตราจ้าง

นางสาววันดี บัวแสง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอัจฉราวดี สุขทอง
ครูอัตราจ้าง

นายภราดร พรมเกิด
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนุสสรี ขาวเผือก
ครูอัตราจ้าง