กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอมราวดี เพชรรักษ์
ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ระดับประถมศึกษา
เบอร์โทร : 0630820218
อีเมล์ : ammaravadee74@gmailcom

นางสาวธีรภัทรา ตุลยนิษก์
ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ระดับมัธยมศึกษา
เบอร์โทร : 0986895343
อีเมล์ : Noo-numfa@hotmailcom

นางยวนตา เกตุเรน
ครู
เบอร์โทร : 0894677611
อีเมล์ : yuanta.Ketrain@gotmailcom

นางสาวธารนภา พุฒสม
ครู
เบอร์โทร : 0901548350
อีเมล์ : thannapa1809@hotmail.com

นางสาววัลภา หวังสวัสดิ์
ครู
เบอร์โทร : 0866927157

นายวีระยุทธ หนูแหลม
ครู
เบอร์โทร : 0937857318
อีเมล์ : 594254028@parichat.skru.ac.th

นางสาวสัณห์ธนัช ไกรศิริโสภณ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0644896439
อีเมล์ : kamontip_bow@icloud.com

นางสาววันดี บัวแสง
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0635435093
อีเมล์ : aoywandee5093@gmail.com

นางสาวอัจฉราวดี สุขทอง
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0801468076
อีเมล์ : 584254036@parichat.skru.ac.th

นายภราดร พรมเกิด
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0986716860
อีเมล์ : paradon06112540@gmail.com

นางสาวนุสสรี ขาวเผือก
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0935847375
อีเมล์ : Nutsaree39@gmail.com