กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศศิกาญจน์ จันทร์ดำ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุพิชญา ชูลีรักษ์
ครู

นางจรรยา รักสองหมื่น
ครู

นางสาวณัฐณิชา เมืองศรี
ครู

นางสาวจตุพร อินริสพงศ์
ครู

นางศศิวิมล ศิริอนันต์
ครู

นางสาวเจนจิราพร ต๊ะน้ำอ่าง
ครูอัตราจ้าง