กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเจนจิรา คงวัน
ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ระดับประถมศึกษา

นางสาวสุนิสา บุญแก้ว
ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ระดับมัธยมศึกษา

นางสุพิชญา ชูลีรักษ์
ครู

นางจรรยา รักสองหมื่น
ครู

นางอรอุรา รักษ์จำรูญ
ครู

นางสาวณัฐณิชา เมืองศรี
ครู

นางสาวจตุพร อินริสพงศ์
ครู

นางศศิวิมล ศิริอนันต์
ครู

นางสาวศศิกาญจน์ จันทร์ดำ
ครู

นางเสาวณี อินฉ่ำ
ครู

นายธนศักดิ์ คงเหลือ
ครู

นายวรพล เรืองทอง
ครู

นางสาวเจนจิราพร ต๊ะน้ำอ่าง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวชมพูนุท ถาวรพรม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวฐิติรัตน์ เศียรอุ่น
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธัญญาทิพย์ มากคำ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนารีรัตน์ หรุดคง
ครูอัตราจ้าง