กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุนิสา บุญแก้ว
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุพิชญา ชูลีรักษ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางจรรยา รักสองหมื่น
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวณัฐณิชา เมืองศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวศศิกาญจน์ จันทร์ดำ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4