กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอารีรัตน์ มหาพรหมประเสริฐ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุพิชญา ชูลีรักษ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางจรรยา รักสองหมื่น
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุนิสา บุญแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวณัฐณิชา เมืองศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวศศิกาญจน์ จันทร์ดำ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4