กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเจนจิรา คงวัน
ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ระดับประถมศึกษา
เบอร์โทร : 0653739532
อีเมล์ : Jane11kongwun@gmail.com

นางจรรยา รักสองหมื่น
ครู
เบอร์โทร : 0846919278
อีเมล์ : chanya42518@gmail.com

นางอรอุรา รักษ์จำรูญ
ครู
เบอร์โทร : 0869653814
อีเมล์ : k_onur@hotmail.com

นางสาวณัฐณิชา เมืองศรี
ครู
เบอร์โทร : 0973606611
อีเมล์ : natnicha497@gmail.com

นางศศิวิมล ศิริอนันต์
ครู
เบอร์โทร : 0994809246
อีเมล์ : sasriwimon@gmail.com

นางสาวศศิกาญจน์ จันทร์ดำ
ครู
เบอร์โทร : 0980138572

นางเสาวณี อินฉ่ำ
ครู
เบอร์โทร : 0869581045
อีเมล์ : saowanee_ku@yahoo.com

นายวรพล เรืองทอง
ครู
เบอร์โทร : 0865141890
อีเมล์ : taamay@gmail.com

นางสาวเจนจิราพร ต๊ะน้ำอ่าง
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0801474529
อีเมล์ : janjiraphon15@gmail.com

นางสาวธัญญาทิพย์ มากคำ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0951846591
อีเมล์ : tanyatipmk@gmail.com

นางสาวนารีรัตน์ หรุดคง
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0856292634
อีเมล์ : popnareerat01@gmail.com