กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอารีรัตน์ มหาพรหมประเสริฐ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวศศิกาญจน์ จันทร์ดำ
ครู

นางสาวฐนมณ หัวเพชร
ครู

นางสุภลักษณ์ ไพชำนาญ
ครู

นางจรรยา รักสองหมื่น
ครู