กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเจนจิรา คงวัน
ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ระดับประถมศึกษา
เบอร์โทร : 0653739532
อีเมล์ : Jane11kongwun@gmail.com

นางสาวสุนิสา บุญแก้ว
ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ระดับมัธยมศึกษา
เบอร์โทร : 0987204205
อีเมล์ : nan00196@hotmail.com

นางสุพิชญา ชูลีรักษ์
ครู
เบอร์โทร : 0810922198
อีเมล์ : supichaya22198@gmail.com

นางจรรยา รักสองหมื่น
ครู
เบอร์โทร : 0846919278
อีเมล์ : chanya42518@gmail.com

นางอรอุรา รักษ์จำรูญ
ครู
เบอร์โทร : 0869653814
อีเมล์ : k_onur@hotmail.com

นางสาวณัฐณิชา เมืองศรี
ครู
เบอร์โทร : 0973606611
อีเมล์ : natnicha497@gmail.com

นางสาวจตุพร อินริสพงศ์
ครู
เบอร์โทร : 0992999266
อีเมล์ : tangmay_angel@hotmail.com

นางศศิวิมล ศิริอนันต์
ครู
เบอร์โทร : 0994809246
อีเมล์ : sasriwimon@gmail.com

นางสาวศศิกาญจน์ จันทร์ดำ
ครู
เบอร์โทร : 0980138572

นางเสาวณี อินฉ่ำ
ครู
เบอร์โทร : 0869581045
อีเมล์ : saowanee_ku@yahoo.com

นายธนศักดิ์ คงเหลือ
ครู
เบอร์โทร : 0987080967
อีเมล์ : Deaw_025i@hotmail.com

นายวรพล เรืองทอง
ครู
เบอร์โทร : 0865141890
อีเมล์ : taamay@gmail.com

นางสาวเจนจิราพร ต๊ะน้ำอ่าง
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0801474529
อีเมล์ : janjiraphon15@gmail.com

นางสาวชมพูนุท ถาวรพรม
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0926314151
อีเมล์ : Pearry.tha2539@gmail.com

นางสาวฐิติรัตน์ เศียรอุ่น
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0980567253
อีเมล์ : jen_nella19@hotmail.com

นางสาวธัญญาทิพย์ มากคำ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0951846591
อีเมล์ : tanyatipmk@gmail.com

นางสาวนารีรัตน์ หรุดคง
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0856292634
อีเมล์ : popnareerat01@gmail.com