วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ  เป็นแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการเป็นระบบ ส่งเสริมด้านกิจกรรม ผู้เรียน   มีความรู้พื้นฐานตามหลักสูตร แต่งกายดี มีระเบียบวินัย  สามารถใช้เทคโนโลยีและภาษาเพื่อการสื่อสาร มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน และมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

   ปรัชญา

   ความรู้   คู่คุณธรรม