ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเดชแสง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2506
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเพชรรักษ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2512
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารแสงอรุณ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2516
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพระธรรมปัญญาบดี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..