หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรปฐมวัย
โครงสร้างหลักสูตร

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สำคัญ ด้านร่างกาย 4  ประการ
ด้านอารมณ์จิตใจ 4  ประการ
ด้านสังคม 4  ประการ
ด้านสติปัญญา 4  ประการ

สาระที่ควรเรียนรู้ 4 เรื่อง เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  บุคคล  และสถานที่แวดล้อม  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  
                                   สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.11 KB
หลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.75 KB
หลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.24 KB
หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.82 KB