คณะผู้บริหาร

นายสิทธิชาติ บุญปล้อง
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

นายจตุพล บุญปล้อง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิพัฒน์ อักษรชู
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาววัลภา หวังสวัสดิ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

นางวรรณา เพชรกาศ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวสุพัตรา บุญมาก
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางนิภา ทองสุข
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวพรรณี สิงหมงคล
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล