คณะผู้บริหาร

นายสิทธิชาติ บุญปล้อง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิพัฒน์ อักษรชู
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียน

นายจตุพล บุญปล้อง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวละออง ประทุมศรี
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นางวรรณา เพชรกาศ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวสุพัตรา บุญมาก
หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล

นางนิภา ทองสุข
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

นางสาวศิริวรรณ ทิพย์มณี
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ๑-๓

นางสาวพรรณี สิงหมงคล
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

นางสาวณัฎฐ์กฤตา ชุมอินทร์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

นางถมยม อัณฑยานนท์
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓