กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมยศ ทองเอียด
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกษิดิศ ศักดาณรงค์
ครู

นางสาวนันทวัน พันธุกาล
ครู

นางอภิญญา วรรณรัตน์
ครู

นางสาวนฤมล ทับไซย์
ครู