กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวีระชาติ จันทรัตน์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอภิญญา วรรณรัตน์
ครู

นายสมยศ ทองเอียด
ครูพิเศษ