กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมยศ ทองเอียด
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกษิดิศ ศักดาณรงค์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวนันทวัน พันธุกาล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางอภิญญา วรรณรัตน์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนฤมล ทับไซย์
ครูอัตราจ้าง