กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอภิญญา วรรณรัตน์
ครู

นายสมยศ ทองเอียด
ครูพิเศษ