ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

. ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ  ตั้งอยู่เลขที่ ๘๑  ถนนคูหาสวรรค์ ตำบลคูหาสวรรค์  อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  รหัสไปรษณีย์  ๙๓๐๐๐  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์ ๐๗๔ - ๖๒๗๑๑๗ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๗๓๕๖  E – mail  veeranat_vss@hotmail.com  website  www.vss.ac.th
๑.๒  ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒
๑.๓  เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑.๔  เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน  ๖๕ ตารางวา
๑.๕  เขตพื้นที่บริการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑  
ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ  ก่อตั้งเมื่อ  พ.. ๒๕๐๒  ภายในบริเวณวัดคูหาสวรรค์  จังหวัดพัทลุง ในเนื้อที่ ๓,๘๔๐  ตารางเมตร  โดยคณะบุคคลที่มีอุดมการณ์ทางการศึกษาเดียวกัน คือ ไม่เอาโรงเรียนเป็นร้านค้า  เอาครูเป็นนายหน้า  สินค้าคือนักเรียน                             
                รายนามผู้ก่อตั้ง
                             ๑.  นายวิลิต             เอื้อละพันธ์
                             . นายเชือน             เดชแสง
                             . นายใจ                เพชรรักษ์
                             . นายอบ                แกล้วกล้า
                             . นายวิวัฒน์ (ทุ่ม)     การุณกิจ
                             . .. พุฒ              เพชรกาฬ
                             . .. สุดจิตต์ (กี้)     แซ่อึ้ง
                 ชื่อของโรงเรียนเป็นสมณศักดิ์ของพระราชวีรมุนี  (พระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์) ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนอุปการะโรงเรียนมาตั้งแต่ต้น
                 นโยบายเบื้องต้นของโรงเรียนเพื่อสนับสนุนนโยบายตามแผนการศึกษาการศึกษาชาติ และนโยบายช่วยเหลือลูกชาวนา  ชาวสวน ที่ยังไม่มีที่เรียน  หรือไม่สามารถเรียนที่อื่นได้  โดยคณะกรรมการต้องการให้เป็นสถานศึกษาอย่างแท้จริง

         การบริหาร
                   นายใจ           เพชรรักษ์                 ผู้รับใบอนุญาต
                   นายวิวัฒน์      การุณกิจ                  ผู้จัดการ
                   นายเชือน       เดชแสง                    ครูใหญ่          
                   ต่อมา  พ.. ๒๕๓๐ นายวิวัฒน์ การุณกิจ ได้ลาออก นายใจ เพชรรักษ์ ทำหน้าที่ผู้จัดการ และ พ.. ๒๕๔๐ นายเชือน   เดชแสง  ลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่และได้แต่งตั้ง  นายแสวง  แสงอรุณ เป็นครูใหญ่ ต่อมาปี ๒๕๔๗  นายแสวง  แสงอรุณ ได้ถึงแก่กรรม ได้แต่งตั้ง นายสิทธิชาติ บุญปล้อง เป็นผู้อำนวยการ นายเชือน  เดชแสง  เป็นผู้จัดการ และนางสุมิตรา  เพชรรักษ์  เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
                   เขตพื้นที่บริการ จำนวน  ๑๑  อำเภอ ได้แก่
          ๑. อำเภอเมือง  

๒. อำเภอควนขนุน
๓. อำเภอเขาชัยสน
๔. อำเภอป่าพะยอม
๕. อำเภอป่าบอน
๖. อำเภอศรีนครินทร์
๗. อำเภอศรีบรรพต
๘. อำเภอตะโหมด
๙. อำเภอกงหรา
๑๐. อำเภอปากพะยูน
๑๑. อำเภอบางแก้ว
๑๒. ต่างจังหวัด