ห้องสหกรณ์โรงเรียน

นางสาวอมลวรรณ นวลละออง
บุคลากรทางการศึกษา/เจ้าหน้าที่ห้องสหกรณ์ (ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา)
เบอร์โทร : 0614670810

นางสาวจุไรพร บัวทอง
บุคลากรทางการศึกษา/เจ้าหน้าที่ห้องสหกรณ์
เบอร์โทร : 0807023901

นางสาวธัญญา ลาสอาด
เจ้าหน้าที่ห้องสหกรณ์ (ระดับมัธยมศึกษา)
เบอร์โทร : 0885866130
อีเมล์ : Photothunya1991@gmail.com