ห้องสหกรณ์โรงเรียน

นางสาวอมลวรรณ นวลละออง
บุคลากรทางการศึกษา/เจ้าหน้าที่ห้องสหกรณ์ (ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา)

นางสาวจุไรพร บัวทอง
บุคลากรทางการศึกษา/เจ้าหน้าที่ห้องสหกรณ์

นางสาวธัญญา ลาสอาด
เจ้าหน้าที่ห้องสหกรณ์ (ระดับมัธยมศึกษา)