นักการภารโรง แม่บ้าน

นายชินภัทร ปล้องใหม่
ภารโรง

นายวัง บุญปล้อง
ภารโรง

นางนิพาพร ช่วยปล้อง
แม่บ้าน

นางศศิธร จันทร์ดำ
แม่บ้าน

นางลัดดา วงค์สิงห์
แม่บ้าน

นางสาวเสาวนีย์ วงค์สิงห์
แม่บ้าน