เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชวีรนาท

คำร้อง-ทำนอง   :  ธีระยุทธ์  จันทร์ปาน

วีรนาทศึกษามูลนิธิ   งานศิริโสภาศึกษาสถาน
อยู่ใจกลางเมืองลุงใกล้วัดสูงคูหาสวรรค์
ที่สร้างสรรค์ให้ความรู้คู่คุณธรรม
วีรนาทฉลาดคิดวิเคราะห์เป็น  ทุกด้านเด่นเป็นเลิศประเสริฐล้ำ
ด้วยคุณภาพมาตรฐาน ทั้งวิชาการงานกิจกรรม
เราเป็นหนึ่งนำสัมฤทธิืผลชุมชนร่วมใจ
มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูสถานบัน
เสริมประสบการณ์รักสืบสานความเป็นไทย
ตามแนวปรัชญาพอเพียงเลี่ยงสิ่งอบาย
เรียนรู้หลากหลายใต้ร่มไม้งานจามจุรี
สีชมพูเหลืองเปรื่องปราชญ์วีรนาทศึกษา
เทิดทูนในชาติศาสน์กษัตรารู้สามัคคี
สมบูรณ์พร้อมพลานามัย  รู้นำใช้เทคโนโลยี
ก้องเกียรติศักดิ์ศรีวีรนาทเก่งกาจเกรียงไกร

เพลงสถาบันวีรนาทศึกษามูลนิธิ

คำร้อง-ทำนอง   :  ธีระยุทธ์  จันทร์ปาน

ริมเนินชายเขาที่พวกเราเดินก้าวย่างมา วีรนาท...ประศาสตร์สอนศิษย์...
สู่วีรนาทศึกษามูลนิธิถิ่นที่ริเริ่ม ให้อ่านเขียนคิดติดอาวุธทางปัญญา
ราษฏร์ให้เกิดก่อมูลนิธิสานต่อส่งเสริม สีชมพูเหลืองเราเฟื่องฟู เรียนรู้สู่ส่ิงดีกว่า
ให้ทักษะวิชาเพิ่มเติมเพื่อเยาวชน วีรนาทศึกษาพัฒนาคนพัฒนาชาติ
เราวีรนาทชาญฉลาดรู้แก้ปัญหา ทั้งศิลป์ศาสตร์วีรนาทมีมาตรฐาน
ด้วยคุณธรรมจรรยา  รักก้าวหน้ารู้ประพฤติตน เราพร้อมก้าวไปด้วยกัน สุ่ฝั่งฝันวันที่หวังวาด
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการมุ่งมั่นฝึกฝน เสริมสติปัญญาอารมณ์ใจกายความรู้สามารถ
ด้วยส่วนร่วมจากชุมชน ประสิทธิ์ผลงานการศึกษา คือโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ