กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุกัญญา คงสิน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเสาวณีย์ ขันทโรจน์
ครูพิเศษ

นายทวีศักดิ์ พรโสม
ครูพิเศษ

นางสาวอรอุรา เรืองพุทธ
ครูพิเศษ