กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางยุพิน บุญสนิท
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสุดาวดี ทองใส
ครู

นางนิลญา แก้วกลม
ครู

นางเสาวณี อินฉ่ำ
ครู

นายธนศักดิ์ คงเหลือ
ครู

นางสาวอรอุรา เรืองพุทธ
ครู

นางสาวกษมณ คงเจ้าพุก
ครู

นางสาวขนิษฐา หนูรอด
ครู

นางสาวรัชนี แสงมิ่ง
ครู