กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางยุพิน บุญสนิท
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุดาวดี ทองใส
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางนิลญา แก้วกลม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวพิทยาภรณ์ คงแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางกนกวรรณ สว่างรัตน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางเสาวณี อินฉ่ำ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายธนศักดิ์ คงเหลือ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวอรอุรา เรืองพุทธ
ครู