ข่าวประชาสัมพันธ์
รับมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
นางศิริพร ทองทวี วัฒนธรรม จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการรับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมคณะผู้ติดตาม ดังนี้
1. นางจำเป็น เรืองหิรัญ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
2. นางปรียา แก้วบำรุง
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
3. นางสาวสุปราณี เวชประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ
4. นางสาวอารี ด้วงสุวรรณ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
5. นางสาวกัลยรัตน์ สุนทรชัยนุกุล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2564,11:11   อ่าน 38 ครั้ง