ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนและคุณครูผู้ฝึกซ้อม สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ
วันศุกร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ผู้อำนวยการ นายจตุพล บุญปล้อง มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนและคุณครูผู้ฝึกซ้อม
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะระดับประเทศ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับรางวัลดังนี้
๑. รางวัลชมเชยอันดับ ๒ ในระดับประเทศ
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๑๘
รายชื่อนักเรียนมีดังนี้
๑. นายธนชัย ปักษีสิงห์
๒. นายปรเมศวร์ หมานนุ้ย
๓. นายถิรวัฒน์ คงวุ่น
๔. นายวรเทพ สุวรรณจำรูญ
๕. นายกัญจนจักก์ จุลศักดิ์เสถียร
๖. นายกิตตศักดิ์ พุฒจอก
๗. เด็กหญิงกัญญาภัค สุภเพียร
๘. เด็กหญิงนภสร อัณฑยานนท์
๙. เด็กหญิงญาณิศา ประเสริฐ
๑๐. เด็กหญิงศุภดา เทวะยุรัง
๑๑. เด็กหญิงปุณยวีร์ เทวะยุรัง
๑๒. ณัฐริกา หนูคง
๑๓. เด็กหญิงธนวรรณ รุยันต์
๑๔. เด็กหญิงโสภิตา คล้ายสมบัติ
๑๕. เด็กหญิงศุภลัคน์ เกตุด้วง
รายชื่อคุณครูผู้ฝึกซ้อมมีดังนี้
๑. นางถมยา อัณฑยานนท์
๒. นางสาวศศิกาญจน์ จันทร์ดำ
๓. นางสุชาดา คงวุ่น
๔. นางสาววัชรภรณ์ ช่วยบำรุง
๕. นางสาวสาวิตรี ชูสังข์
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2565,00:00   อ่าน 345 ครั้ง