ภาพกิจกรรม
การตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ ได้ให้การต้อนรับ
- นายวิลาศ ชูช่วย รองศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
- นายชื่น ฤทธิวงศ์ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง
- นางสาวจรวย หนูแดง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
- นางสาวธัญณภัสร์ ชูขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
- นางสาวลำเฑียร ชนะสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
- นางสาวณัฏฐิกา เจยาคม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเอกชนจังหวัดพัทลุง ณ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ (ระดับมัธยมศึกษา)
 
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจเยี่ยมทุกท่าน ที่ได้ให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนจังหวัดพัทลุง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ แนวทางในการดำเนินงาน ด้านการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่ ด้านครูผู้สอน/ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านนโยบายเงินอุดหนุน ด้านนโยบายและมาตรการความปลอดภัยภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมไปถึงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทางโรงเรียนน้อมรับ และจะนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะ
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2565,15:03   อ่าน 814 ครั้ง