รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ หอมแก้ว (อรุณ)
ปีที่จบ : 2516   รุ่น :
อีเมล์ : Arun.CC.@homt.com.
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

วันที่บันทึกข้อมูล : 24 มิ.ย. 2558,23:15 น.   หมายเลขไอพี : 115.31.138.55


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล