คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอชิรญา จูหม๊ะ
ตำแหน่ง : นายกสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภาชินี แช่ลิ่ม
ตำแหน่ง : รองนายกสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจรวยพร อนุโชติ
ตำแหน่ง : เลขานายกสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วคำ
ตำแหน่ง : ปลัดสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเจนจิรา ปานซ้าย
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิภาวดี แก้วทอง
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกรรณิการ์ สร้อยสุวรรณ
ตำแหน่ง : เลขาประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1