ข้อมูลนักเรียน 2559
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
อนุบาล 1/1  ครูประจำชั้น  นางศุภลักษณ์  วงษ์นามล
อนุบาล 1/2  ครูประจำชั้น  นางสาวอาลิสา  อับดุลล่าห์
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.5 KB
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2
อนุบาล 2/1 ครุูประจำชั้น นางสาวอัจฉรา  ศิริรัตน์
อนุบาล 2/2 ครุูประจำชั้น นางสาวกษมณ  คงเจ้าพุก
อนุบาล 2/3 ครูประจำชั้น นางสาววิภาพร  เหตุทอง
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.5 KB
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3
อนุบาล 3/1 ครูประจำชั้น นางสาวศิริวรรณ  ทิพย์มณี
อนุบาล 3/2 ครุูประจำชั้น นางสาวสิริกร  ศรีโยธา
อนุบาล 3/3 ครูประจำชั้น นางนาตยา ไชยศรียา
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.5 KB
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1  ครูประจำชั้น  นางสาวพรรณี  สิงหมงคล  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2  ครูประจำชั้น  นางนงนภัศ  ไกรดิษฐ์  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3  ครูประจำชั้น  นางจรรยา  รักสองหมื่น
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.5 KB
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1  ครูประจำชั้น  นางศุภลักษณ์  ไพชำนาญ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2  ครูประจำชั้น  นางสาวทิพย์อาภา  เพชรตีบ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3  ครูประจำชั้น  นางกัลยา  วุ่นบุญชู
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4  ครุูประจำชั้น  นางสาวนิอร  ชูเท้า
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.72 KB
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  ครูประจำชั้น  นางรัตนา  คมขำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2  ครูประจำชั้น  นางอรมราวดี  เพชรรักษ์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3  ครูประจำชั้น  นางวรรณา  พรหมแก้ว
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4  ครูประจำชั้น  นางสาวปภาวดี  ชูดำ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.5 KB
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1  ครูประจำชั้น  นางสาวอารีรัตน์  มหาพรหมประเสริฐ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2  ครูประจำชั้น  นางสาวเจนจิรา  สุวรรณโณ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3  ครูประจำชั้น  นางสาวฐนมน  หัวเพชร
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4  ครูประจำชั้น  นางยวนตา  เกตุเรน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52 KB
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1  ครูประจำชั้น  นางสาวอภิญญา  วรรณรัตน์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2  ครูประจำชั้น  นางสาวธัญฐรัตน์  ขำทิพย์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3  ครูประจำชั้น  นางสาวพัชรี  สุพรรณชนะบุรี
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.5 KB
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  ครูประจำชั้น  นางละออง  ประทุมศรี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  ครูประจำชั้น  นางณัฏฐ์กฤตา  ชุมอินทร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3  ครูประจำชั้น  นายวีระชาติ  จันทรัตน์
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48 KB
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  ครูประจำชั้น   นางสาวจรัญญา  ด้วงห้อย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  ครูประจำชั้น   นายปิยพงษ์  เทพขาว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  ครูประจำชั้น   นางวรรณา  เพชรกาศ
ระดับชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 1/4  ครูประจำชั้น   นางสาวอรอุรา  เรืองพุทธ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.5 KB
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  ครูประจำชั้น  นางสาวศศิกาญจน์  จันทร์ดำ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2  ครูประจำชั้น  นางถมยา  อัณฑยานนท์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3  ครูประจำชั้น  นายธนกร  เกษตรสุนทร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4  ครูประจำชั้น  นายทวี  ดำเอี่ยม
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.52 KB
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  ครูประจำชั้น  นางสาววัลภา  หวังสวัสดิ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  ครูประจำชั้น  นายวินัย  ยิ่งยง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  ครูประจำชั้น  นางสาวธัญญา ชูเชิด
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.5 KB