ข้อมูลนักเรียน 2558
อนุบาล 1
อ.1/1  นักเรียนชาย 19 คน  นักเรียนหญิง 10 คน  รวม 29 คน  ครูประจำชั้น นางศุภลักษณ์  กรัษนัยรวิวงศ์
อ.1/2  นักเรียนชาย 15 คน  นักเรียนหญิง 12 คน  รวม 27 คน  ครูประจำชั้น นางสาวอลิสา  อับดุลลาห์

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38 KB
อนุบาล 2
อ.2/1 นักเรียนชาย 21 คน  นักเรียนหญิง 14 คน  รวม 35 คน  ครูประจำชั้น นางสาวจิราวรรณ  แก้วโขง
อ.2/2 นักเรียนชาย 16 คน  นักเรียนหญิง 19 คน  รวม 36 คน  ครูประจำชั้น นางสาวกษมณ  คงเจ้าพุก
อ.2/3 นักเรียนชาย 20 คน  นักเรียนหญิง 16 คน  รวม 36 คน  ครูประจำชั้น นางสาววิภาพร  เหตุทอง
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44 KB
อนุบาล 3
อ.3/1 นักเรียนชาย 19 คน  นักเรียนหญิง 20 คน  รวม 39 คน  ครูประจำชั้น นางสาวศิริวรรณ  ทิพย์มณี
อ.3/2 นักเรียนชาย 20 คน  นักเรียนหญิง 20 คน  รวม 40 คน  ครูประจำชั้น นางสาวสิริกร  ศรีโยธา
อ.3/3 นักเรียนชาย 21 คน  นักเรียนหญิง 18 คน  รวม 39 คน  ครูประจำชั้น นางนาณตยา  ไชยศรียา
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50 KB
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ป.1/1  นักเรียนชาย 11 คน  นักเรียนหญิง 25 คน  รวม 36 คน  ครูประจำชั้น นางสาวสุพัตรา  บุญมาก 
ป.1/2  นักเรียนชาย 19 คน  นักเรียนหญิง 18 คน  รวม 37 คน  ครูประจำชั้น นางนงนภัส  ไกรดิษฐ์   
ป.1/3  นักเรียนชาย 16 คน  นักเรียนหญิง 20 คน  รวม 36 คน  ครูประจำชั้น นางสาวพรรณี  สิงหมงคล
ป.1/4  นักเรียนชาย 17 คน  นักเรียนหญิง 20 คน  รวม 37 คน  ครูประจำชั้น นางจรรยา  รักสองหมื่น


Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.04 KB
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ป.2/1  นักเรียนชาย 16 คน  นักเรียนหญิง 26 คน  รวม 42 คน  ครูประจำชั้น นางสุภลักษณ์  ไพชำนาญ
ป.2/2  นักเรียนชาย 23 คน  นักเรียนหญิง 16 คน  รวม 39 คน  ครูประจำชั้น นางสาวทิพย์อาภา  เพชรตีบ   
ป.2/3  นักเรียนชาย 24 คน  นักเรียนหญิง 16 คน  รวม 40 คน  ครูประจำชั้น นางกัลยา  วุ่นบุญชู  
ป.2/4  นักเรียนชาย 23 คน  นักเรียนหญิง 16 คน  รวม 39 คน  ครูประจำชั้น นางสาวเกศสุภางค์  รองเมฆ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.5 KB
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ป.3/1  นักเรียนชาย 20 คน  นักเรียนหญิง 20 คน  รวม 40 คน  ครูประจำชั้น นางรัตนา  คมขำ
ป.3/2  นักเรียนชาย 19 คน  นักเรียนหญิง 18 คน  รวม 37 คน  ครูประจำชั้น นางอมราวดี  เพชรรักษ์ 
ป.3/3  นักเรียนชาย 22 คน  นักเรียนหญิง 16 คน  รวม 38 คน  ครูประจำชั้น นางสาวอริสรา  สงแดง 
ป.3/4  นักเรียนชาย 16 คน  นักเรียนหญิง 22 คน  รวม 38 คน  ครูประจำชั้น นางสาวปภาวดี  ชูดำ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.5 KB
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ป.4/1  นักเรียนชาย 18 คน  นักเรียนหญิง 19 คน  รวม 37 คน  ครูประจำชั้น นางสาวอารีย์  มหาพรหมประเสริฐ
ป.4/2  นักเรียนชาย 13 คน  นักเรียนหญิง 22 คน  รวม 35 คน  ครูประจำชั้น นางสาวเจนจิรา  สุวรรณโณ
ป.4/3  นักเรียนชาย 15 คน  นักเรียนหญิง 17 คน  รวม 32 คน  ครูประจำชั้น นางสาวฐนมณ  หัวเพชร
ป.4/4  นักเรียนชาย 15 คน  นักเรียนหญิง 18 คน  รวม 33 คน  ครูประจำชั้น นางอภิญญา  สุวรรณรัตน์
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67 KB
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ป.5/1  นักเรียนชาย 11 คน  นักเรียนหญิง 31 คน  รวม 42 คน  ครูประจำชั้น นางสาวพัชรี  สุพรรณชนะบุรี
ป.5/2  นักเรียนชาย 23 คน  นักเรียนหญิง 20 คน  รวม 43 คน  ครูประจำชั้น นางสาวธัญฐรัตน์ ขำทิพย์
ป.5/3  นักเรียนชาย 20 คน  นักเรียนหญิง 17 คน  รวม 40 คน  ครูประจำชั้น นายวิระชาติ  จันทรัตน์
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50 KB
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ป.6/1  นักเรียนชาย 11 คน  นักเรียนหญิง 29 คน  รวม 40 คน  ครูประจำชั้น นางละออง  ประทุมศรี
ป.6/2  นักเรียนชาย 27 คน  นักเรียนหญิง 13 คน  รวม 40 คน  ครูประจำชั้น นางยวนตา  เกตุเรน
ป.6/3  นักเรียนชาย 24 คน  นักเรียนหญิง 15 คน  รวม 39 คน  ครูประจำชั้น นางสาวนัฏฐ์กฤตา  ชุมอินทร์
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.5 KB
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ม.1/1  นักเรียนชาย 24 คน  นักเรียนหญิง 24 คน  รวม 48 คน  ครูประจำชั้น นางปิยะพงษ์  เทพขาว
ม.1/2  นักเรียนชาย 23 คน  นักเรียนหญิง 27 คน  รวม 50 คน  ครูประจำชั้น นางสาวจรัญญา  ด้วงห้วย
ม.1/3  นักเรียนชาย 22 คน  นักเรียนหญิง 26 คน  รวม 48 คน  ครูประจำชั้น นางวรรณา  เพชรกาศ
ม.1/4  นักเรียนชาย 22 คน  นักเรียนหญิง 26 คน  รวม 48 คน  ครูประจำชั้น นางสาวสุกัญญา  คงสิน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.22 KB
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ม.2/1  นักเรียนชาย 18 คน  นักเรียนหญิง 30 คน  รวม 48 คน  ครูประจำชั้น นางสาวธนัญญา  ชูเชิด
ม.2/2  นักเรียนชาย 23 คน  นักเรียนหญิง 25 คน  รวม 48 คน  ครูประจำชั้น นางถมยา  อัณฑยานนท์
ม.2/3  นักเรียนชาย 30 คน  นักเรียนหญิง 13 คน  รวม 43 คน  ครูประจำชั้น นายวินัย  ยิ่งยง

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46 KB
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ม.3/1  นักเรียนชาย 18 คน  นักเรียนหญิง 30 คน  รวม 48 คน  ครูประจำชั้น นางสาววัลภา  หวังสวัสดิ์
ม.3/2  นักเรียนชาย 30 คน  นักเรียนหญิง 18 คน  รวม 48 คน  ครูประจำชั้น นางสาวศศิกาญจน์  จันทร์ดำ
ม.3/3  นักเรียนชาย 31 คน  นักเรียนหญิง 17 คน  รวม 48 คน  ครูประจำชั้น นายทวี  ดำเอี่ยม
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.5 KB
สถิตินักเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ.2547-2558
พ.ศ.2547 จำนวนนักเรียน 486  คน
พ.ศ.2548 จำนวนนักเรียน 539  คน
พ.ศ.2549 จำนวนนักเรียน 610 คน
พ.ศ.2550 จำนวนนักเรียน 714 คน
พ.ศ.2551 จำนวนนักเรียน 857 คน
พ.ศ.2552 จำนวนนักเรียน 978 คน
พ.ศ.2533 จำนวนนักเรียน 1202 คน
พ.ศ.2554 จำนวนนักเรียน 1380 คน
พ.ศ.2555 จำนวนนักเรียน 1417 คน
พ.ศ.2556 จำนวนนักเรียน 1466 คน
พ.ศ.2557 จำนวนนักเรียน 1551 คน
พ.ศ.2558 จำนวนนักเรียน 1620 คน
ข้อมูล ณ 10 มิถยายน 2558